Cập nhật mới nhất mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lọc bài viết theo:

4 khoản phụ cấp năm 2019 của cán bộ, công chức cấp xã 15/02/2019

Năm 2019, công chức cấp xã không chỉ có Bảng lương mới, mà các khoản phụ cấp cũng được cập nhật và điều chỉnh theo lương cơ sở. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức xã năm 2019.

Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập 30/10/2018

Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trường công lập.

12 loại phụ cấp dành riêng cho cán bộ, công chức 05/07/2018

Danh sách 12 loại phụ cấp lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức… được tổng hợp tại Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV ngày 22/07/2014.

Bảng tra cứu tiền phụ cấp trách nhiệm năm 2018 30/05/2018

Tiền phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tính theo hệ số và mức lương cơ sở. Năm 2018 có 2 mức lương lương cơ sở, do đó, tiền phụ cấp trách nhiệm cũng được điều chỉnh tăng lên.