Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 124 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
121

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
122

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
123

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
124

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi