Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 5.843 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
5781

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định 52/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
5782

Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
5783

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Xác thực: 27/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
5784

Thông tư 37/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2013
5785

Thông tư 65/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ban hành: 16/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
5786

Thông tư 09/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Sức khỏe

Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
5787

Quyết định 811/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2011
5788

Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

Ban hành: 21/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
5789

Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
5790

Quyết định 70/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2008
5791

Thông tư 33/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ vầ quản lý an toàn đập

Ban hành: 04/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2008
5792

Quyết định 23/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
5793

Quyết định 99/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
5794

Thông tư 02/2005/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010

Ban hành: 26/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2005
5795

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2005
5796

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
5797

Quyết định 251/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Ban hành: 22/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
5798

Thông tư 28/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách Nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5799

Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT ngày 18/2/97: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản

Ban hành: 10/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5800

Thông tư liên tịch 06TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
Vui lòng đợi