Điểm mới Luật Cán bộ công chức sửa đổi 2019

Lọc bài viết theo:

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 13/12/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về toàn bộ điểm mới của Luật này. 

Viên chức tuyển dụng trước 01/7/2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời 27/11/2019

Hiện nay, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Vậy quy định về hai loại hợp đồng này khi Luật Viên chức đã được sửa đổi sẽ thế nào?

Vẫn kỷ luật công chức đã nghỉ hưu: Đã hết thời hạ cánh an toàn 25/11/2019

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào chiều ngày 25/11/2019.

Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức từ 01/7/2020 25/11/2019

Để chấn chỉnh tránh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua chiều ngày 25/11/2019 có nhiều điểm thay đổi mới.

Thông qua Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019

Chiều ngày 25/11/2019, sau nhiều lần thảo luận và góp ý, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tán thành, chiếm 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội.