Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 39 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Xác thực: 09/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
02

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
03

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Công nghệ cao

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí sinh học

Xác thực: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
06

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
07

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
08

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đo lường

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Xác thực: 20/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
12

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Luật Công nghệ thông tin

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 28/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Xác thực: 28/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Xác thực: 09/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 28/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 2643/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi