Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.015 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4681

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

4682

Quyết định 19/2004/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Việt Nam

4683

Thông tư 17/2004/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

4684
4685

Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

4686

Quyết định 122/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010

4687

Quyết định 104/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

4688

Quyết định 161/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4689

Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

4690

Quyết định 136/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học - EUREKA thuộc thành đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

4691

Quyết định 134/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở Khoa học và Công nghệ thành phố

4692

Quyết định 1221/2004/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

4693
4694

Công văn 1024/BKHCN-VPCNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án năm 2005 thuộc chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

4695

Thông báo 2036/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2004

4696

Thông tư 10/2004/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu

4697

Quyết định 64/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

4698

Quyết định 97/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004 cho sở khoa học và công nghệ và viện kinh tế thành phố

4699

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

4700

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao