Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.062 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3841

Quyết định 57/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của cơ quan đầu mối Quốc gia, Ban chỉ đạo, cơ quan điều phối Quốc gia và các cơ quan thực hiện hợp phần của Dự án Quốc gia thuộc Dự án "Ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan" do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3842

Quyết định 95/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 17/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3843

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và bổ sung Điều 2 của Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn

Ban hành: 17/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3844

Quyết định 83/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3845

Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3846

Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3847

Quyết định 36/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 05/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
3848

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
3849

Quyết định 72/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
3850

Quyết định 84/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường Hà Nội

Ban hành: 07/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3851

Quyết định 68/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3852

Quyết định 34/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định các đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 31/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3853

Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của "Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005" ban hành kèm theo Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ban hành: 28/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3854

Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho sở khoa học - công nghệ và môi trường và việ kinh tế thành phố

Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3855

Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy trình kiểm định phương tiện đo"

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2013
3856

Quyết định 31/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành “Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ”

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
3857

Quyết định 29/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3858

Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3859

Quyết định 30/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo lường đối với hàng hoá đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc theo thể tích

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3860

Quyết định 70/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường Hà Nội

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
Vui lòng đợi