Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.989 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3761

Quyết định 05/2002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 30/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
3762

Quyết định 02/2002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc loại bỏ mặt hàng dầu thô thực vật ra khỏi danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

Ban hành: 25/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
3763

Công văn 11053/TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
3764

Công văn 433/BKHCN-CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
3765

Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 11/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
3766

Quyết định 93/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005

Ban hành: 14/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3767

Quyết định 63/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm mà trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 12/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2004
3768

Quyết định 58/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3769

Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3770

Quyết định 57/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của cơ quan đầu mối Quốc gia, Ban chỉ đạo, cơ quan điều phối Quốc gia và các cơ quan thực hiện hợp phần của Dự án Quốc gia thuộc Dự án "Ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan" do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3771

Quyết định 95/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 17/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3772

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và bổ sung Điều 2 của Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn

Ban hành: 17/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3773

Quyết định 83/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3774

Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3775

Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3776

Quyết định 36/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 05/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
3777

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
3778

Quyết định 72/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
3779

Quyết định 84/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường Hà Nội

Ban hành: 07/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3780

Quyết định 68/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
Vui lòng đợi