Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.811 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3701

Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông

Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
3702

Quyết định 132/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002

Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
3703

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng SBVNET"

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
3704

Nghị định 45/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
3705

Thông tư 01/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
3706

Quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi một số nội dung của bản quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ/BKHCNMT ngày 1/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa, Công nghiệp và Môi trường

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
3707

Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Ban hành: 15/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3708

Quyết định 54/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu và Công nghệ tự động hoá

Ban hành: 03/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3709

Thông tư 66/1998/TT-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
3710

Quyết định 4760 QĐ/KHKT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng"

Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
3711

Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

Ban hành: 12/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3712

Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

Ban hành: 12/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3713

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

Ban hành: 01/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
3714

Thông tư 1940/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư

Ban hành: 15/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3715

Quyết định 848/1997/QĐ-BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
3716

Quyết định 439/QĐ-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
3717

Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000

Ban hành: 13/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
3718

Quyết định 343/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đén năm 2020"

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
3719

Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành quy định về việc cấp giấy phép cung cấp thông tin lên mạng INTERNET

Ban hành: 21/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3720

Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gía

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
Vui lòng đợi