Danh mục

Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 159 văn bản: Hôn nhân gia đình
141

Công văn 2234/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ công tác liên ngành về kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
142

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2011
143

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
144

Nghị định 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Ban hành: 17/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
145

Quyết định 86/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
146

Quyết định 25/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
147

Công văn 7929/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập"

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
148

Thông tư 16/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
149

Công văn 2215/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc xác nhận Giấy chứng nhận độc thân

Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
150

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội Nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
151

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
152

Nghị định 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 04/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
153

Công văn 281/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
154

Quyết định 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Huế và các huyện

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
155

Hiệp định hợp tác 71/2004/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Italia

Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
156

Nghị định 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Ban hành: 21/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
157

Nghị định 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Ban hành: 22/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
158

Nghị định 184-CP của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 30/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
159

Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1962

Ban hành: 07/11/1962
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
Vui lòng đợi