Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 177 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
02

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
03

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
04

Công văn 443/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Hướng dẫn 41/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Dân sự Tải về
06

Lệnh 11/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Dầu khí, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thanh tra

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Hôn nhân gia đình Tải về
07

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của Quốc hội, số 13/2022/QH15

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
08

Quyết định 2884/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về "Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc"

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
09

Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hôn nhân gia đình Tải về
10

Quyết định 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
11

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
12

Công văn 4348/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hôn nhân gia đình Tải về
13

Kế hoạch 2528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
14

Kế hoạch 2529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
15

Kế hoạch 2527/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
16

Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
18

Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Hôn nhân gia đình Tải về
20

Quyết định 1127/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về