Văn bản Hợp nhất về Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11 văn bản: Hình sự
02
07

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hình sự Tải về