Văn bản Hợp nhất về Hình sự

Có tất cả 7 văn bản: Hình sự
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Xác thực: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
02

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố cáo

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Xác thực: 13/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Hình sự

Xác thực: 10/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
05

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Xác thực: 15/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
07

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Hình sự

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi