Văn bản UBND lĩnh vực Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 21 văn bản: Hình sự
01

Quyết định 3195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi thành viên Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
02

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
04

Công văn 892/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Kế hoạch 44-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hình sự Tải về
06

Quyết định 4439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hình sự Tải về
07

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hình sự Tải về
08

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
09

Quyết định 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
10

Quyết định 5299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
11

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
12

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
13

Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
14

Quyết định 6606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
15

Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
16

Quyết định 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
17

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
18

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Hình sự Tải về
19

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 2997/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về