Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Hành chính

Có tất cả 34 văn bản: Hành chính
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
02

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủ đô

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
03

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
04

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Xác thực: 14/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
06

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố tụng hành chính

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
07

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải

Xác thực: 09/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
08

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Xác thực: 05/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
11

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Xác thực: 21/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
12

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Xác thực: 21/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
13

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 17/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Xác thực: 09/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
15

Văn bản hợp nhất 10272/VBHN-VPCP năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Xác thực: 27/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
16

Văn bản hợp nhất 10271/VBHN-VPCP năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Xác thực: 27/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 17/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 4118/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Xác thực: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
Vui lòng đợi