Văn bản Hợp nhất về Hành chính

Có tất cả 33 văn bản: Hành chính
21

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Xác thực: 09/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
25

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về công tác văn thư

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2013 do Ủy ban Dân tộc ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

Xác thực: 05/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 7353/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Xác thực: 23/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Xác thực: 06/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
31

Văn bản hợp nhất 2209/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 4621/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 4620/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi