Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.829 văn bản: Hành chính
1781

Quyết định 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
1782

Quyết định 1282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
1783

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
1784

Quyết định 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
1785

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 02/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
1786

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
1787

Quyết định 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
1788

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
1789

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2016
1790

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
1791

Quyết định 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên từ Hội Công chứng Thành phố Hà Nội thành Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1792

Quyết định 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 24/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
1793

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
1794

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1795

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
1796

Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
1797

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1798

Quyết định 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
1799

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
1800

Quyết định 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
Vui lòng đợi