Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.853 văn bản: Hành chính
3541

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
3542

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
3543

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân

Ban hành: 25/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
3544

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
3545

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
3546

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
3547

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
3548

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
3549

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
3550

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
3551

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
3552

Chỉ thị 36/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
3553

Chỉ thị 35/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
3554

Quyết định 100/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
3555

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
3556

Quyết định 120/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
3557

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
3558

Chỉ thị 22/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Ban hành: 14/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
3559

Chỉ thị 33/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 - 2010 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
3560

Quyết định 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
Vui lòng đợi