Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.478 văn bản: Hành chính
16821

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16822

Quyết định 99/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện, đánh giá trong năm 2013

16823

Quyết định 24/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc năm 2013

16824

Công văn 36/UBDT-TTr của Ủy ban Dân tộc về báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

16825

Quyết định 136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

16826

Quyết định 155/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

16827

Thông tư 07/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

16828

Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

16829

Quyết định 20/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng

16830

Quyết định 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực

16831

Công văn 127/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

16832

Thông báo 04/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014

16833

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

16834

Công văn 114/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

16835

Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013

16836

Quyết định 27/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2013

16837

Quyết định 103/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sắn Việt Nam

16838

Thông báo 07/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

16839

Thông báo 04/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

16840

Quyết định 21/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải