Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.958 văn bản: Hành chính
16761

Nghị định 98/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004

16762

Nghị định 99/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 1999-2004

16763

Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

16764

Nghị định 87/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể thị trấn nông trường Sông Bôi thuộc huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

16765

Quyết định 101/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

16766

Thông tư 619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP của Thanh tra Nhà nước và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra

16767

Nghị định 69/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

16768

Nghị định 70/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách, thành lập các phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

16769

Quyết định 166/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Huế đến năm 2020

16770

Công văn 3546/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất mẫu văn bản quản lý hành chính do các cơ quan ban hành

16771

Quyết định 256/1999/QĐ-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

16772

Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

16773

Nghị định 59/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và chia các huyện Phong Châu và Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ

16774

Nghị định 60/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và chia các huyện Mỹ Văn và Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

16775

Quyết định 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

16776
16777

Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã

16778

Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi hội nghị ở xã

16779

Thông tư 69/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử lý đối với tài sản Nhà nước tại khu vực HCSN sau tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định 446/TTg ngày 2/7/1997

16780

Quyết định 131/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận sửa đổi điều lệ quỹ tiền tệ quốc tế lần thứ tư