Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.648 văn bản: Hành chính
13341

Quyết định 32/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
13342

Quyết định 33/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
13343

Quyết định 34/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
13344

Quyết định 21/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính công huyện Từ Liêm

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
13345

Quyết định 23/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính công quận Tây Hồ

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
13346

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép 03 phòng công chức thuộc sở tư pháp thành phố thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
13347

Nghị quyết 290/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tiền Giang nhiệm kỳ 1994-2004

Ban hành: 22/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
13348

Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước"

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
13349

Quyết định 28/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 06/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
13350

Quyết định 27/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2002

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
13351

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
13352

Quyết định 09/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông báo chi tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
13353

Quyết định 09/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập vụ Cải cách hành chính thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 11/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
13354

Quyết định 128/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế Thành phố

Ban hành: 24/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
13355

Quyết định 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
13356

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thi nâng ngạch lên biên tập viên chính, phóng viên chính

Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
13357

Quyết định 180/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các tổng công ty có 100% vốn Nhà nước

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
13358

Quyết định 94/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức

Ban hành: 25/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
13359

Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 17/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
13360

Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính

Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
Vui lòng đợi