Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.630 văn bản: Hành chính
11321

Quyết định 3038/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11322

Quyết định 3028/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11323

Quyết định 3035/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11324

Thông tư 224/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2011
11325

Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ban hành: 30/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
11326

Quyết định 2967/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11327

Công văn 4713/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo các văn bản mới ban hành

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2010
11328

Quyết định 2950/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
11329

Quyết định 5913/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị

Ban hành: 28/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2011
11330

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
11331

Quyết định 2486/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
11332

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
11333

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
11334

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
11335

Quyết định 2357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 25/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
11336

Quyết định 2358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 25/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2010
11337

Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 24/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
11338

Thông báo 148/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận về xử lý giả mạo số điện thoại trên mạng viễn thông di động

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
11339

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
11340

Công văn 5221/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xử lý việc chậm nộp tiền thuế

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
Vui lòng đợi