Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10861

Công văn 2340/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về in hoá đơn

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
10862

Công văn 425/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quả lý văn bản đi, văn bản đến

Ban hành: 18/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2012
10863

Quyết định 122/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Y tế thành phố

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
10864

Công văn 3530/VPCP/HC của văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
10865

Hướng dẫn 1156/HD-TLĐ của Tổng liên đoan Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
10866

Quyết định 97/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2005

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
10867

Công văn 1665/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hoá đơn

Ban hành: 01/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
10868

Công văn 2107/TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt VPHC

Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
10869

Quyết định 57/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội vụ

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
10870

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
10871

Thông tư 46/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2005
10872

Quyết định 53/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao cho uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 20/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
10873

Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2005
10874

Quyết định 58/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính năm 2005

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
10875

Quyết định 44/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 08/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
10876

Chỉ thị 09/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
10877

Công văn số 1520/VPCP/KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng xe ô tô công đi lễ chùa

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
10878

Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Ban hành: 17/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
10879

Công văn số 1294/VPCP/CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
10880

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 25/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
Vui lòng đợi