Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.353 văn bản: Hành chính
4341

Thông tư 165/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cập nhật trang phục và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán Nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước do kiểm toán Nhà nước phát hiện

Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
4342

Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
4343

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Cảnh sát môi trường

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
4344

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 05/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2014
4345

Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hành kèm theo Quyết định 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 01/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2012
4346

Thông tư 13/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
4347

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4348

Quyết định 3593/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 30/09/2009 hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 13/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
4349

Quyết định 30/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
4350

Lệnh công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2006

Ban hành: 01/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4351

Quyết định 77/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 13/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
4352

Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc Hội ban hành

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4353

Lệnh công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi