Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.281 văn bản: Hành chính
4261

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
4262

Quyết định 832/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2016
4263

Quyết định 1362/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
4264

Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 17/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
4265

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2014
4266

Thông tư 184/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2013
4267

Luật Hòa giải ở cơ sở của Quốc hội, số 35/2013/QH13

Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2013
4268

Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 08/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
4269

Thông tư 62/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định việc cấp giấy phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
4270

Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
4271

Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Ban hành: 08/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
4272

Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
4273

Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
4274

Thông tư 13/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
4275

Nghị định 59/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
4276

Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
4277

Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4278

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
4279

Quyết định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp "thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú"

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
4280

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 10/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi