Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.439 văn bản: Hành chính
4021

Quyết định 1886/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
4022

Quyết định 717/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
4023

Quyết định 2743/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất được ban hành trước ngày 01/07/2012 thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2013
4024

Thông tư 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
4025

Quyết định 1900/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2013

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2013
4026

Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2013
4027

Quyết định 1026/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
4028

Quyết định 890/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
4029

Quyết định 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2008
4030

Quyết định 541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
4031

Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
4032

Thông tư 09/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2007
4033

Chỉ thị 01/2007/CT-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 08/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
4034

Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
4035

Quyết định 1218/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch”

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
4036

Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
4037

Quyết định 2450/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
4038

Thông tư 06/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về công chức dự bị

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
4039

Quyết định 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
4040

Quyết định 12/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
Vui lòng đợi