Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.043 văn bản: Hành chính
4021

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
4022

Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT của Tổng cục Thủy sản về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
4023

Quyết định 1034/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
4024

Quyết định 4708/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
4025

Quyết định 2881/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2016
4026

Quyết định 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2016
4027

Quyết định 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
4028

Quyết định 1350/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2016
4029

Quyết định 549/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
4030

Quyết định 1495/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2016"

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
4031

Quyết định 691/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2016

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
4032

Quyết định 2770/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
4033

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tào, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
4034

Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 30/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2015
4035

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2014
4036

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2014
4037

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
4038

Thông tư 04/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên

Ban hành: 10/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2011
4039

Quyết định 1518/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2012
4040

Thông tư 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 13/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2006
Vui lòng đợi