Văn bản UBND lĩnh vực Hàng hải

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10 văn bản: Hàng hải
01

Quyết định 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2023

02

Quyết định 5563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hóa

03
04

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

05

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

06

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu các tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài

07

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08

Quyết định 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

09

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

10

Quyết định 3007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố