Văn bản Luật Hàng hải

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 615 văn bản: Hàng hải
01

Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004

Lĩnh vực: Hàng hải, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 732/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
03

Quyết định 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính, Hàng hải Tải về
04

Thông tư 22/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
05

Quyết định 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính, Hàng hải Tải về
06

Quyết định 1376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải và lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
07

Quyết định 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính, Hàng hải Tải về
08

Thông tư 14/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Lĩnh vực: Hàng hải, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
10

Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
11

Quyết định 1383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
12

Quyết định 320/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
13
14
15

Thông tư 57/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
16

Công văn 9618/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phương án đầu tư Bến cảng Liên Chiểu, Cảng biển Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư, Hàng hải Tải về
17

Nghị quyết 197/NQ-CP của Chính phủ về việc gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004

Lĩnh vực: Hàng hải, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Nghị định 74/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Hành chính, Hàng hải Tải về
19

Quyết định 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về