Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 2.562 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 245/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
02

Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
03

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về khó khăn của ngành mía đường

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
04

Công văn 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
05

Công văn 1628/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Công văn 507/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
07

Công văn 1966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
08

Công văn 1965/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
09

Công văn 1254/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
10

Công văn 76/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn doanh nghiệp giải thể

Ban hành: 07/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
11

Công văn 406/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2020
12

Công văn 98065/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
13

Công văn 96150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
14

Công văn 95930/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ

Ban hành: 24/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
15

Công văn 94415/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa cho, biếu, tặng, tiếp khách

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
16

Công văn 191/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
17

Công văn 93747/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ cung cấp cho công ty thành viên

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
18

Công văn 5205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
19

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019

Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
20

Công văn 11209/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
Vui lòng đợi