Văn bản Hợp nhất về Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 23 văn bản: Điện lực
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
09

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
17
18

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Điện lực Tải về
20

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về