Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.900 văn bản: Đầu tư
1881

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
1882

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
1883

Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư trong nước

Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
1884

Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1885

Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/1998CT-TTg ngày 22/1/1998

Ban hành: 02/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
1886

Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
1887

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
1888

Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
1889

Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
1890

Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ dự án

Ban hành: 18/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
1891

Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo công văn số 959/KTTH ngày 3/3/97 của Chính phủ

Ban hành: 18/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
1892

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
1893

Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996

Ban hành: 01/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
1894

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
1895

Công văn 3099-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch vốn năm 1997 đối với các dự án vay vốn nước ngoài

Ban hành: 05/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
1896

Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 "Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư"

Ban hành: 27/05/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
1897

Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

Ban hành: 17/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
1898

Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 1996

Ban hành: 17/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
1899

Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1900

Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ô tô ở Việt nam

Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
Vui lòng đợi