Văn bản Hợp nhất về Đầu tư

Có tất cả 22 văn bản: Đầu tư
01

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
03

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Xác thực: 26/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
04

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 25/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
05

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 16/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
06

Văn bản hợp nhất 975/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 12/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Xác thực: 22/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
08

Văn bản hợp nhất 903/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
09

Văn bản hợp nhất 905/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
10

Văn bản hợp nhất 904/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
13

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VQPH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư công

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
14

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

Xác thực: 08/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 28/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 30/2017/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Xác thực: 23/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Xác thực: 29/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi