Văn bản Hợp nhất về Đầu tư

Có tất cả 28 văn bản: Đầu tư
21

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 28/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
22

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đầu tư

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 30/2017/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Xác thực: 23/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
27

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Xác thực: 29/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi