Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 551 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
02

Quyết định 1813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội" do tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) -Mỹ tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
03

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương;Xây dựng;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
04

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1)

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
05

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
06

Công văn 607/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
07

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
08

Công văn 483/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2021 và hoàn thiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
09

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
10

Quyết định 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về thực hiện dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại không sử dụng vốn ngân sách theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
11

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đầu tư;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
12

Quyết định 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
13

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
14

Công văn 5848/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2020 của Thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
15

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 26/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
16

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
17

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025​​

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
18

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
19

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
20

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
Vui lòng đợi