Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.383 văn bản: Đầu tư
1361

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
1362

Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
1363

Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2015
1364

Quyết định 2374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bên cá đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Ban hành: 28/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
1365

Thông tư 23/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2010
1366

Thông tư 72/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

Ban hành: 11/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2010
1367

Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 06/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1368

Lệnh công bố Luật sửa đổi các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1369

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
1370

Thông tư 139/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Ban hành: 29/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
1371

Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2007
1372

Quyết định 339/2002/QĐ-TTg thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1373

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ

Ban hành: 08/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
1374

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
1375

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
1376

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

Ban hành: 16/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
1377

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan

Ban hành: 10/03/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
1378

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Ban hành: 25/08/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
1379

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 03/04/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
1380

Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi