Danh mục

Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 4.587 văn bản: Đầu tư
4501

Thông tư 96 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, và các chủ đầu tư trong các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các bên hợp doanh trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
4502

Quyết định 808/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Ban hành: 09/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
4503

Quyết định 784/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

Ban hành: 02/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
4504

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Hungary

Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
4505

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia

Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4506

Thông tư 2374/UB-KCX của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn việc chuyển khu chế xuất thành khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp

Ban hành: 24/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4507

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba

Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
4508

Thông tư 2200-UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về các dự án khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê

Ban hành: 09/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
4509

Thông tư 06/UB-QLKT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 27/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
4510

Thông tư 03/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định 29/CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 01/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4511

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
4512

Quyết định 428-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Khôi phục và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá Việt nam.

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
4513

Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN

Ban hành: 27/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
4514

Quyết định 77/UB-KCX của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư ban hành quy định về chế độ thẩm định và cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp

Ban hành: 23/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4515

Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự án

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
4516

Nghị định 29/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 12/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
4517

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 10/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
4518

Thông tư 910/UB-QL của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư

Ban hành: 04/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4519

Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4520

Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về vệc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
Vui lòng đợi