Văn bản UBND lĩnh vực Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 27 văn bản: Dân sự
01

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
03

Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
04

Quyết định 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
05

Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Dân sự Tải về
06

Quyết định 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
07

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng trong tình hình mới

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
09

Quyết định 3230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
10

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
11

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 3241/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế theo quy định tại Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
12

Kế hoạch 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
13
14

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
15

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
16

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
17

Chỉ thị 62/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
18

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc hủy bỏ khoản 3, khoản 4 điều 4 Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
19

Chỉ thị 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
20

Quyết định 6050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về