Danh mục

Có tất cả 225 văn bản:
01

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
02

Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
03

Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
04

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
05

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
06

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Ban hành: 12/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
07

Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2014
08

Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2014
09

Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

Ban hành: 16/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
10

Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2012
11

Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2012
12

Quyết định 227/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
13

Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
14

Quyết định 249/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
15

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 20/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
16

Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 20/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
17

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ban hành: 02/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
18

Quyết định 40/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
19

Quyết định 38/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
20

Quyết định 39/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
Vui lòng đợi