Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 226 văn bản:
01
02

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

03

Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

04

Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

05

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

06

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

07

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

08

Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

09

Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

10

Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

11

Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

12

Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

13

Quyết định 227/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

14

Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

15

Quyết định 249/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

16

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

17

Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

18

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

19

Quyết định 40/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

20

Quyết định 38/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam