Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.229 văn bản: Công nghiệp
4001

Quyết định 91/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng cấp cứu mỏ chuyên trách"

4002

Quyết định 87/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án "Phát triển ngành Cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vông nghiệp, nông thôn"

4003

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

4004

Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

4005

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

4006

Quyết định 77/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam

4007
4008

Quyết định 60/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp hoá chất đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn"

4009

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004

4010

Thông tư 01/2004/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất

4011

Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

4012

Nghị định 132/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp

4013

Quyết định 78/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lê Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

4014

Nghị định 118/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

4015

Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu

4016

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

4017

Quyết định 46/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền

4018

Công văn 400/CP-CN của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đối với các dự án thủy điện

4019

Nghị định 103/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

4020

Quyết định 15/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình