Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.406 văn bản: Công nghiệp
3241

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

Ban hành: 25/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3242

Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 22/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
3243

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
3244

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
3245

Quyết định 41/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên

Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
3246

Thông tư 03/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
3247

Thông tư 02/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước

Ban hành: 18/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
3248

Quyết định 37/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn trình độ và năng lực của giám đốc điều hành mỏ

Ban hành: 13/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3249

Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Ban hành: 09/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
3250

Quyết định 88/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố

Ban hành: 02/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3251

Quyết định 81/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3252

Quyết định 80/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thực hiện chưng trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3253

Quyết định 76/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3254

Quyết định 66/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3255

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ về vấn đề thực hiện chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 06/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
3256

Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
3257

Quyết định 64/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 23/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3258

Quyết định 16/2002/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đổi tên Nhà máy Cơ khí Cổ Loa thành Công ty Cơ khí Cổ Loa

Ban hành: 05/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3259

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp

Ban hành: 24/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3260

Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về Chương trình phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam gắn với phát tiển vùng nguyên liệu từ nay đến 2010

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
Vui lòng đợi