Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 1.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
1701

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
1702

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
1703

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
1704

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
1705

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
1706

Quyết định 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
1707

Quyết định 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
1708

Quyết định 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
1709

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
1710

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
1711

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
1712

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
1713

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
1714

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
1715

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
1716

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
Vui lòng đợi