Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 1.780 văn bản: Cơ cấu tổ chức
1701

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
1702

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2016
1703

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
1704

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1705

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2016
1706

Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học Hà Nội

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1707

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
1708

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
1709

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2016
1710

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
1711

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
1712

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
1713

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
1714

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 04/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
1715

Quyết định 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 01/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
1716

Quyết định 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
1717

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
1718

Quyết định 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
1719

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
1720

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi