Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.704 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2381

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2382

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2383

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
2384

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2385

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
2386

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2387

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2388

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2389

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2390

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
2391

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
2392

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
2393

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
2394

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
2395

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2396

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2397

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2398

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
2399

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2400

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
Vui lòng đợi