Danh mục

Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 11.306 văn bản: Cơ cấu tổ chức
10881

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
10882

Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

Ban hành: 04/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
10883

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10884

Nghị định 84/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
10885

Quyết định 2468/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Độ Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
10886

Nghị định 69/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 11/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10887

Nghị định 70/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách, thành lập các phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 11/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10888

Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
10889

Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
10890

Nghị định 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Công an xã

Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
10891

Quyết định 3413/1999/QĐ-UB-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập đội bảo vệ tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
10892

Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
10893

Quyết định 1529/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ban hành: 25/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
10894

Thông tư liên tịch 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP của Bộ Y tế và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong TTLT số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên bộ Y tế Ban TCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Ban hành: 22/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
10895

Quyết định 557/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

Ban hành: 18/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
10896

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
10897

Quyết định 117/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kết thúc hoạt động và giải thể Hội đồng tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
10898

Quyết định 98/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 08/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
10899

Quyết định 75/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000

Ban hành: 31/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
10900

Quyết định 47/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển một số trường từ Tổng công ty Than Việt Nam về Bộ Công nghiệp

Ban hành: 20/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2003
Vui lòng đợi