Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.413 văn bản: Cơ cấu tổ chức
9381

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
9382

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
9383

Quyết định 811/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2011
9384

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
9385

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-UBDT-BNV của Ủy ban Dân tộc - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
9386

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2010
9387

Thông tư 06/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 02/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
9388

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
9389

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
9390

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
9391

Quyết định 23/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
9392

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1133/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước

Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2007
9393

Quyết định 54/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1049/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004

Ban hành: 31/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2006
9394

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Kon Tum

Ban hành: 19/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
9395

Quyết định 26/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM

Ban hành: 22/08/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
9396

Quyết định 1050/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
9397

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
9398

Quyết định 143/1999/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm

Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9399

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9400

Quyết định 1996/QĐ-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách

Ban hành: 17/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi