Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
9341

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
9342

Thông tư 16/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 28/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2011
9343

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
9344

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
9345

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (mới) các văn bản Quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách do UBND Thành phố Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành trước ngày 01/08/2008

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
9346

Quyết định 41/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
9347

Quyết định 36/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh

Ban hành: 24/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2008
9348

Quyết định 35/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2008
9349

Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
9350

Quyết định 25/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2008
9351

Quyết định 23/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2008
9352

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 19/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
9353

Quyết định 23/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
9354

Quyết định 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
9355

Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 18/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
9356

Nghị định 10/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc

Ban hành: 17/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
9357

Thông tư 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2005
9358

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005

Ban hành: 14/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2003
9359

Quyết định 143/1999/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm

Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9360

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
Vui lòng đợi