Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 952 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
801

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

802

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

803

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

804

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn

805

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre

806

Quyết định 370/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

807

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

808

Quyết định 1044/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

809

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

810

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

811

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

812

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

813

Quyết định 3768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”

814
815

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

816

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

817

Quyết định 1588/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

818

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

819

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

820

Quyết định 3381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2013 - 2020