Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 952 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
761

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

762

Quyết định 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2014 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

763

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

764
765
766

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

767

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

768

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

769

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

770

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang

771

Quyết định 3087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2014 của Thành phố Hà Nội

772

Quyết định 313/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

773
774

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

775

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

776

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

777
778

Quyết định 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

779

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

780