Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 329 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
321

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định ngành đào tạo đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
322

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
323

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp Iương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
324

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
325

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
326

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
327

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
328

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
329

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
Vui lòng đợi