loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 12 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2019.
Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 01/2019
Trong tháng 01/2019 sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...
Xem bản tin
Tháng 12 Tổng quan điểm mới 12 Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2019
Từ 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung đáng chú ý, như: Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý...
Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách Luật và Nghị quyết có hiệu lực tháng 01/2019 Từ ngày 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14;

Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14;

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14.

Xem bản tin
Tháng 11 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; Nghị định mới về bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018.
Xem bản tin
Tháng 11 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2018
Trong tháng 12/2018, nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
Xem bản tin
Tháng 10 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018
Hàng loạt chính sách mới như: Bán hàng đa cấp bất chính bị phạt đến 200 triệu; Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.
Xem bản tin
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 11/2018
Trong tháng 11/2018, sẽ có nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương…
Xem bản tin
Tháng 9 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
Hàng loạt chính sách mới như: Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND; Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội… sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2018.
Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 10/2018

Trong tháng 10/2018, nhiều văn bản sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế...

Xem bản tin
Tháng 8 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Hàng loạt chính sách mới như ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới; Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài… sẽ có hiệu lực từ tháng 09/2018.
Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 09/2018
Trong tháng 9, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 102/2018/NĐ-CP và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia…
Xem bản tin
Tháng 7 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 08/2018.
Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 8/2018
Trong tháng 8/2018, nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, gồm: Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Xem bản tin
Tháng 6 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...
Xem bản tin