Tra cứu Công văn về An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 71 văn bản: An ninh quốc gia
21

Thông báo 57/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

22

Công văn 2072/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014

23

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

24

Thông báo 22/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

25

Công văn 5413/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa

26

Công văn 3527/UBND-PCNC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo

27

Công văn 2585/BNG-UBBG của Bộ Ngoại giao về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam

28
29

Kế hoạch 129/KH-HDGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh trung ương về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giao đoạn 2012 - 2016

30

Công văn 7249/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 1624/2005 của Hội đồng Bảo an về chống kích động khủng bố

31

Thông báo 363/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về tình hình các tàu biển treo cờ quốc tịch Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài

32

Thông báo 236/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh trung ương tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010)

33

Công văn 6507/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Rumani về hợp tác quốc phòng

34

Công văn 4509/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2011-2012

35

Công văn 2730/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Quốc phòng

36

Công văn 587/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp Tổng công ty 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng

37

Công văn 4602/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

38

Công văn 5996/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, nắm nguồn đào tạo sĩ quan dự bị năm 2011

39

Công văn 4943/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2010 - 2011

40

Công văn 1302/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2010